Studija centra grada Čakovca
projekt, Čakovec, 2013.

Urbanističko arhitektonskom studijom užeg centra grada Čakovca obuhvaćene su 3 prostorne cjeline koje čine prostor Trga Republike sa parkiralištem uz taj trg, industrijski kompleks MTČ, te perivoj Zrinskih. Osnovni zadatak studije bio je ponuditi prostorno sadržajne alate kojima bi se omogućila revitalizacija gradskog centra te jasno povezivanje sve tri cjeline u jednu homogenu i artikuliranu gradsku sredinu.
Trg Republike glavni je gradski trg na kojemu se održavaju brojne manifestacije, to je bogat javni prostor različitih korisnika. Na sjevernoj je strani snažno definiran građevinama kulturne namjene dok mu je južna rasplinuta i nedefinirana. Prostornim je planovima na toj strani planirana građevina javno društvenog karaktera - zgrada gradske uprave. Studijom je ona zamišljena kao mjesto susreta između vlasti i građanstva, simbol otvorenosti ka dijalogu, sa javnim sadržajima smještenim u prizemlju i uredima na katu. Na zapadnoj strani zgrade, s pogledom na ozelenjeni perivoj, smještena je nova Gradska Kavana a na sjevernoj rekreacija i zabava za djecu i mlade. Na njenom vrhu predviđa se restoran sa belvedereom na čitav grad.
Zatvorena industrijska zona MTČ-a zbog svoje je originalne namjene ostala zatvorena prema okolnom prostoru. Njena transformacija zamišljena je fazno, od probijanja ograde i pomoćnih objekata radi postizanja veće protočnosti pješaka i povezivanja sa prostorom perivoja, renamjene pojednih građevina u tržnicu i poslovno-rekreacijski centar, pa sve do gradnje mini stambenih tornjeva okruženih zelenilom. Taj "novo-osvojeni" gradski prostor koncipiran je na minimalnom uvlačenju automobila te snažno razgranatoj mreži pješačkih i biciklističkih staza.
Perivoj Zrinskih čini zapadnu granicu Trga Republike i zajedno je sa Starim gradom najjači kulturno povijesni simbol identiteta grada Čakovca. Danas je nedovoljo artikuliran, mjestimice čak i degradiran u odnosu na svoje nekadašnje stanje. Transformacijom kompleksa MTČ-a otvorit će se nove vizure i kontakne točke sa perivojem, a čitavo njegovo rubno područje će se ponovno oživjeti ugostiteljskim i zabavnim sadržajima.

NAZIV PROJEKTA Studija užeg centra grada Čakovca

BROJ PROJEKTA 214

PROGRAM javno, urbanizam

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2013-2013

GRADNJA 2013-2013

LOKACIJA Hrvatska, Čakovec

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Tomislav Soldo, Vibor Granić, Duje Katić

SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA Vektra - Miljenko Žerjav

VIZUALIZACIJE Boris Goreta